ponedeljek, 31. avgust 2015 ob 18:00

Status društva v javnem interesu na področju športa

Na Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), katerega članica je tudi Planinska zveza Slovenije, so pripravili zelo pregledno obrazložitev, kaj pomeni status društva v javnem interesu, pogoje za pridobitev tega statusa ter pravice, ki izhajajo iz tega statusa.

V nadaljevanju objavljamo samo povzetek, ki je vsebinsko prilagojen planinskim društvom, celotna vsebina pa je dostopna na CNVOS.

Pridobitev statusa društva v javnem interesu

Status delovanja v javnem interesu je poseben status, ki ga nevladni organizaciji (društvu, zavodu ali ustanovi) lahko podeli ministrstvo, če presodi, da njeno delovanje presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu. Društva lahko status v javnem interesu pridobijo ne glede na področje svojega delovanja. 

Status v javnem interesu se vedno podeli za posamezno področje delovanja (npr. status v javnem interesu na področju športa, status v javnem interesu na področju kulture, status delovanja v javnem interesu na področju socialne varnosti itd.) in ga nevladni organizaciji na njeno zahtevo lahko podeli ministrstvo, pristojno za to področje. Status v javnem interesu na področju športa lahko tako podeli Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, status v javnem interesu na področju kulture Ministrstvo za kulturo itd.

Posamezna nevladna organizacija ima lahko tudi več statusov v javnem interesu na več področjih, pri čemer izpolnjevanje pogojev v tem primeru presoja vsako ministrstvo za svoje področje.

Pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu so različni glede na področje delovanja in glede na statusno obliko nevladne organizacije.

Društva

Zakon o društvih - ZDru-1 društvu omogoča, da status v javnem interesu pridobi na kateremkoli področju (npr. kultura, šport, socialna varnost, varstvo človekovih pravic, javna uprava, promet, gospodarstvo, vzgoja, izobraževanje, razvoj demokracije, kmetijstvo, gospodarstvo, zunanje zadeve in druga področja).

Pogoji, ki jih mora društvo izpolniti, da se mu status podeli, so odvisni od področja, na katerem društvo deluje in na katerem želi status opredeliti. Poleg ZDru-1, ki določa splošne pogoje za pridobitev statusa, posamezna področna zakonodaja ponekod določa še dodatne pogoje.

Društvo lahko pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, če izpolni pogoje, kot jih določa 30. člen Zakona o društvih – ZDru-1:

 • njegovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošnokoristno,
 • njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost na področju športa, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu (statutu),
 • je registrirano in deluje najmanj dve leti,
 • sredstva je zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje dejavnosti v javnem interesu ter je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelane programe bodočega delovanja in
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja, kar pomeni, da dviguje splošno raven zadovoljevanja potreb po športu v družbi, prispeva k razvoju športa, nadomešča ali dopolnjuje delovanje potrebnih javnih institucij oziroma mreže nevladnih organizacij. Nadalje mora društvo izpolniti najmanj tri od sledečih kriterijev (6. člen Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa):
  - vsako leto izvede najmanj 80 urni program, na katerem koli področju športa,
  - razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k športni osveščenosti posameznikov,
  - izvaja programe športa, ki so namenjeni ranljivim družbenim skupinam,
  - omogoča pridobivanje dodatnih strokovnih znanj za posameznike, ki opravljajo strokovno delo v športu,
  - izvaja programe, ki dopolnjujejo institucionalne oblike športa,
  - je član nacionalne panožne športne zveze ali druge športne zveze,
  - deluje v javnem interesu tudi za nečlane društva in širšo javnost,
  - v zadnjem letu je izdalo strokovno oziroma poljudno-znanstveno revijo ali knjižno publikacijo oziroma je v zadnjem letu izdajalo strokovno oziroma poljudno-
  znanstveno periodiko,
  - v zadnjih dveh letih je bilo organizator, izvajalec ali udeleženec tekmovanja v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne panožne športne zveze,
  - vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem ali avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki jih je izvedlo v javnem interesu na področju športa,
  - vzpodbuja dejavnosti pristojnih organov in organizacij za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju športa. 

Za pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju športa je zanj potrebno zaprositi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Obrazec vloge za pridobitev statusa je objavljen na spletni strani ministrstva. Vlogi je potrebno priložiti:

 • osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v register društev (oziroma naslov njegovega začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča),
 • poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo (na področju športa) v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje,
 • sprejet program prihodnjega delovanja na teh področjih in
 • dokazila o rezultatih svojega delovanja (npr. kopije člankov, recenzije ali objave v strokovni literaturi, kopije objav iz medijev, nagrade, priznanja, priporočila, fotografije, zborniki, itd.).

 


PDF Celotno besedilo s podrobnejšemi navedbami ugodnosti, proceduri pridobitve statusa in ostale koristne informacije (221 kB)


Seznam opravičencev do donacij za leto 2015 najdete na spletnih straneh Uradnega lista. Društvom, ki so na seznamu lahko posameznik nameni do 0,5 % dohodnine. Med njimi so tudi številna planinska društva, športnoplezalni klubi, društva in postaje gorske reševalne službe, Gorska reševalna zveza Slovenije in tudi Planinska zveza Slovenije. Kako lahko prispevate svoj delež dohodnine za delovanje planinskim organizacijam, si preberite na spletni strani pzs.si.

vir: CNVOS

19.07.2024